آزمایشگاه انرژی و محیط های متخلخل

دودکش خورشیدی، گردآورنده خورشیدی صفحه تخت (به ترتیب از راست به چپ)

گردآورنده های متمرکزکننده خورشیدی آزمایشگاه

گردآورنده خطی فرنل، گردآورنده سهموی بشقابی، گردآورنده سهموی خطی (به ترتیب از راست به چپ)